Kategoriler
Dijital Ekonomide Vergi

Yazılımda Amortisman Oranında Ar-Ge, Patent ve Lisans Ayrımı

Yazılımda amortisman konusunda kendi içinde üç adet varyasyon söz konusudur. Söz konusu çeşitleme bilgisayar yazılımının işletme envanterine nasıl dahil olduğu ile ilişkilendirilebilir. Şöyle ki bilgisayar yazılımı, işletmede kullanmak amacıyla lisans ile satın alınmış, kendi faaliyetine ilişkin olarak yeni teknoloji arayışı amacıyla (Ar-Ge) üretilmiş veya pazarlanmak üzere üretilerek patent hakkı olarak envantere dahil edilmiş olabilir. İşte bu varyasyonlara göre kullanılacak yazılımda amortisman oranı farklılık arz edecektir.

Pazarlanmak Amacıyla Üretilen Yazılımda Amortisman

Bilgisayar yazılımının pazarlanmak amacıyla üretilmesi, yazılımı geliştiren işletmeye söz konusu yazılımın kullanımına izin verme yetkisi sağlar. Söz konusu yazılım patent başvurusu yapılarak 5846 Sayılı Fikir Ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında koruma altına alınır. Bu kapsamdaki bilgisayar yazılımı, onu üreten işletme için bir “gayri maddi hak” niteliğindedir. Ancak bilinmelidir ki; bu kapsamda patent alınabilecek yazılımın bir yeni bir buluş niteliğinde olması gerekmektedir. Örneğin araç takip sistemleri üzerine pek çok yazılım üretilmiş olabilir ancak bir yazılımı diğer yazılımdan ayıran ve ona buluş niteliği kazandıran şey, yazılımın içindeki algoritmadır. Yazılıma buluş niteliğini kazandıracak unsur da işte bu algoritmanın benzersiz olmasıdır.

yazılımda amortisman

333 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine ekli listede, 55. ayrımda; Gayri maddi hakların faydalı ömrü ve amortisman oranı ile ilgili olarak, imtiyaz hakları (Franchising), patent, formül, dizayn, örnek kalıp, teknik bilgi (Know-how), format, telif hakkı ve benzeri kalemler, lisans, kullanım hakkı ve izni veya devlet kurum ve kuruluşları tarafından verilen diğer haklar (işletme hakkı gibi) ve bunların benzerleri için 15 yıl faydalı ömür ve % 6,66 amortisman oranı belirlenmiştir. Dolaysıyla pazarlanmak amacıyla üretilen ve patenti alınmış yazılımlar için amortisman hesabında dikkate alınması gereken faydalı ömür süresi 15 yıldır.

Ar-Ge Kapsamında Üretilen Yazılımda Amortisman

Bilinebileceği üzere, günümüzde bilgisayar programları hem işletme dahilinde dönen verinin anlamlandırması ve kullanılması hem de üretim sistemlerinin çalıştırılması amacıyla kullanılmaktadır. Dolayısıyla işletmelerin kullandıkları bilgi sistemini ileriye taşımak amaçlı söz konusu yazılımlar üzerinde yapılacakları geliştirmeler, Ar-Ge kapsamında sayılmaktadır.

yazılımda amortisman

5220 sayılı Kurumlar Vergisi ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunlarında ise, “mükelleflerin işletmeleri bünyesinde gerçekleştirdikleri münhasıran yeni teknoloji ve bilgi arayışına yönelik araştırma ve geliştirme harcamaları” kapsamında işletmeleri bünyesinde gerçekleştirdikleri araştırma ve geliştirme faaliyetleri neticesinde, gayri maddi hak niteliğinde aktifleştirilmesi gereken bir kıymete ulaşılması halinde, gayri maddi hakka yönelik olarak yaptıkları araştırma ve geliştirme harcamaları bu sınıf uyarınca itfa edileceği belirtilmiştir.

333 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine ekli listenin 57. ayrımında ise araştırma-geliştirme harcamalarının faydalı ömrü ve amortisman oranı ise 5 yıl ve % 20,00 olarak tespit edilmiştir. Dolayısıyla işletmelerin kendi faaliyetlerine yönelik olarak geliştirdikleri bilgisayar yazılımları için amortisman hesabında dikkate alınması gereken faydalı ömür süresi 5 yıldır.

 Kullanılmak Üzere Alınmışsa Yazılımda Amortisman

333 Sıra No.lu Vergi Usul Genel Tebliğinin “4-3” bölümünde, bilgisayar yazılımları tanımlanmaksızın genel olarak ifade edilmiş olup bu kapsamda değerlendirilmesi gereken iktisadi kıymetlerin neler olduğu ayrıca belirlenmemiştir. Dolaysıyla işletmelerin envanterlerine dahil edecekleri yazılımlar için söz konusu ayrımın tespitinde bilgisayar yazılımının işletme envanterine giriş şekli önemli bir gösterge olacaktır.

İşletmede kullanılmak üzere hazır olarak yazılım satın alınması, önceki bölümlerde açıklanmaya çalışılan buluş ve Ar-Ge kapsamında olmadığından, faydalı ömür olarak ilgili ayrımda belirtilen 3 yıl amortisman hesabında dikkate alınması gereken faydalı ömür süresidir.

Anahtar Kelimeler: Yazılımda Amortisman , Bilgisayar programlarında amortisman , Bilgisayar yazılımı amortisman

Kaynak:

www.gib.gov.tr/node/92550

www.gib.gov.tr/node/90447

Fotoğraflar: fishbowlinventory.com, industries.ul.com, teanewsdirect.com

(Visited 692 times, 1 visits today)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yorumu onaylamak için işlemi yanıtlayınız * Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.