Kategoriler
Mali Haber

Yabancı Elektronik Hizmetlerde KDV Beyan ve Ödeme Tebliğ Taslağı

Yabancı elektronik hizmetlerde KDV uygulamasının ne şekilde gerçekleşeceği 7061 Sayılı Kanun’da belirtilmediğinden, konu ile ilgili bir tebliğ beklenmekteydi. Gelir İdaresi Başkanlığı, 22 Aralık 2017 tarihinde duyurduğu haber ile Kanun’da yapılan değişikliğin uygulanmasına ilişkin tebliğ taslağını yayımladı. Tebliğ taslağı 27 Aralık 2017 tarihinde güncellendi.

7061 Sayılı Kanun ile yurtdışından alınan elektronik hizmetler için KDV mevzuatında yeni bir adım atılmış, KDV mükellefiyeti olmayan gerçek kişilerin, Türkiye’de ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmayanlardan elektronik ortam üzerinden hizmet alması halinde, KDV’nin hizmeti sunanlar tarafından beyan edilip ödeneceği, ilgili Kanun’un 9. Maddesinde yapılan değişikle belirtilmişti. Söz konusu Kanun değişikliği ile ilgili görüşlerimi daha önceki yazımda paylaşmıştım.

Elektronik Hizmetlerin Kapsamı

Tebliğ taslağında elektronik hizmetlerin kapsamı şu başlıklar halinde belirlenmiştir;

  • Elektronik iletişim şebekeleri kullanılarak verilen radyo ve televizyon yayın hizmetleri;

Radyo ve televizyon yayın hizmetinin kablo alt yapısı üzerinden verilmesi ile aynı anda internet üzerinden canlı yayınlanması da bu kapsamdadır.

  • Telekomünikasyon hizmetleri;

Sabit ve mobil telefon aracılığıyla ses, veri ve videoları iletmeye veya aktarmaya yönelik yapılan hizmetler (görüntülü telefon hizmetleri dahil),

İnternet üzerinden sunulan sesli, yazılı ve görsel telefon hizmetleri,

Sesli mesaj, çağrı bekletme, çağrı yönlendirme, arayan kimliğini bildirme, çok yönlü arama ve diğer çağrı yönetimi hizmetleri.

Çağrı hizmetleri.

İnternet erişimi.

Sesli metin hizmetleri.

Faks, telgraf ve teleks.

Özel kullanım için telekomünikasyon bağlantıları sağlayan özel ağ bağlantıları.

  • Elektronik ortamda sunulan diğer hizmetler;     

1-Web sitesi/sayfası temini, alan adı temini,web barındırma, web sitesine/sayfasınailişkin verilen diğer hizmetler ile bilgisayar program ve ekipmanlarının uzaktan bakımı, uzaktan sistem yönetimi ve çevrimiçi veri depolama hizmetleri.

2-Her türlü yazılım tedariki (erişim ve indirme dahil) ve güncellenmesi dahil dijitalleştirilmiş ürünlerin (antivirüs programları, reklam engelleyici programlar, aygıt sürücüleri dahil) satışı,web sitelerine ilişkin filtrelerin yüklenmesi, güvenlik duvarı kurulumu gibi hizmetler.

3-Görüntü, metin ve bilgi sağlanması ile veri tabanlarının hazırlanması ve benzeri hizmetler. Bu hizmetlerin başlıcalarına aşağıda yer verilmiştir.

– Alıcı tarafından girilen belirli verilere yanıt olarak internetten veya bir elektronik ağ aracılığıyla bilgisayardan otomatik olarak üretilen hizmetler.

– Alıcı ve satıcının internet veya diğer bilgi teknolojileri aracılığıyla bir araya getirilmesini veya işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlayan platformlar tarafından mal ve hizmetlerin satışına ilişkin verilen her türlü hizmetler (internet sitesinde mal veya hizmetlerin satışı amacıyla yerleştirme hakkının satışı dahil).

– Telekomünikasyon bileşenlerinin yardımcı ve alt bir bölüm oluşturduğu internet servis paketleri (Haber, hava durumu veya yol durumu raporlarına erişim sağlayan içerik sayfaları, oyun alanları, web sitesi barındırma, çevrimiçi tartışmalara erişim gibi internet erişiminin ötesine geçen unsurları içeren paketler).

– Web sitesi/sayfası gibi elektronik ağlar üzerinde ticari veya kişisel varlığın sağlanması veya sürdürülmesine ilişkin hizmetler.

– Fotoğraflara, resimlere, ekran koruyuculara, masaüstü temalarına erişmek veya bunları indirmek.

– Elektronik kitaplar ve diğer elektronik yayınlara erişmek veya bunları indirmek. – Çevrimiçi gazete ve dergilere abone olmak.

– Web günlüğü ve web istatistik hizmetleri.

– Çevrimiçi haber, yol ve hava durumu raporları.

– Yasal ve finansal veriler (özellikle sürekli güncellenen borsa verileri gibi gerçek zamanlı veriler) gibi müşteri tarafından girilen belirli verilerden yazılım tarafından otomatik olarak üretilen çevrimiçi bilgiler.

– Bir web sitesinde/web sayfasında afiş reklamları da dahil olmak üzere reklam alanının sağlanması.

– Arama motorlarının ve internet dizinlerinin kullanılması hizmeti.

4- Bilgisayar, mobil telefon ve benzeri araçlar vasıtasıyla sunulan müzik, film, oyun (şans oyunları, bahis ve kumar oyunları dahil), siyasi, kültürel, sanatsal, spor, bilim ve eğlence yayınları ve etkinlikleri ile diğertüm uygulamalarve uygulama içi satın almalar. Aşağıda sayılan hizmetler de bu kapsamdadır.

– Müziğe, müzik dışındaki seslere, filmlere erişmek veya bunları indirmek.

– Oyunlara erişmek veya oyunları indirmek, oyunların uzaktan oynanmasının sağlanmasına ilişkin hizmetler ile oyun içi satın almalar.

-Programların kullanıcının seçtiği bir zamanda ve münferit isteği üzerine medya hizmet sağlayıcısı tarafından düzenlenmiş bir program kataloğuna bağlı olarak izlendiği veya dinlendiği yayın hizmetleri.

-Geleneksel radyo ve televizyon ağları üzerinden eş zamanlı olarak yayınlanmayan radyo ve televizyon programlarının internet veya benzer elektronik ağ yoluyla temini.

5- Uzaktan eğitim hizmetleri.

– Sanal sınıflar da dahil olmak üzere, insan müdahalesi sınırlı olan ve internet veya benzeri elektronik ağlar üzerinden verilen otomatik uzaktan eğitim hizmetleri (internet veya benzeri elektronik ağların öğretmen ile öğrenci arasındaki iletişimi sağlamaya yönelik basit bir araç olarak kullanılması hariç).

– İnsan müdahalesi olmaksızın, öğrenciler tarafından çevrimiçi tamamlanan veya otomatik bir şekilde işaretlenen çalışma kitaplarının sunulması hizmetleri.

Yabancı Elektronik Hizmet Sunucuların Mükellefiyet ve Beyanı

Tebliğ taslağında, Türkiye’de ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmayıp, bölümünde kapsamı belirlenen hizmetleri, KDV mükellefi olmayan gerçek kişilere bir bedel karşılığında sunanların, bu hizmetlere ilişkin KDV’yi, “Elektronik Hizmet Sunucularına Özel KDV Mükellefiyeti” tesis ettirmek suretiyle beyan edecekleri belirtilmiştir.

Söz konusu hizmet sunucularının, bu işlemlere ilişkin KDV’yi, 3 No.lu KDV beyannamesi ile elektronik ortamda beyan edeceklerdir. Bu kapsamdaki hizmet sunucularının, ilk kez verecekleri 3 No.lu KDV beyannamesini, vermeden önce Gelir İdaresi Başkanlığının www.digitalservice.gib.gov.tr adresinde yer alan formu doldurmaları gerekir. Bu formun elektronik ortamda doldurulup onaylanması üzerine Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı nezdinde, hizmet sunucusu adına “Elektronik Hizmet Sunucularına Özel KDV Mükellefiyeti” tesis ettirilir.

Verginin Ödenmesinden Ağ veya Altyapı Hizmeti Veren Sorumlu Olabilir

Tebliğ taslağında, bir telekomünikasyon ağı, ara yüz veya portal üzerinden sunulan elektronik hizmetlerde; elektronik hizmet sunucusunun açıkça belirtilmediği ve bu durumun taraflar arasındaki sözleşmeye yansıtılmadığı, düzenlenen fatura ve benzeri belgelerde hizmete ve elektronik hizmet sunucusuna ilişkin bilgilere açıkça yer verilmediği hallerde, elektronik ortamda sunulan hizmetlere ilişkin KDV, telekomünikasyon ağı, ara yüz veya portalı işletenler tarafından beyan edilip ödeneceği belirtilmiştir.

KDV Oranı Ne Olacak?

Türkiye’de katma değer vergisi mükellefi olmayan gerçek kişilere elektronik ortamda sunulan hizmetlerin tabi olduğu KDV oranı dikkate alınacaktır.

Bankalar GİB’e Bilgi Verecekler

Ödemeye aracılık eden bankalar ile 20/06/2013 tarih ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanuna göre faaliyette bulunan elektronik para ve ödeme kuruluşları, söz konusu işlemlere ilişkin olarak, Türkiye’de ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmayanlara yapılan ödemeleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 149 ve mükerrer 257/4 üncü maddesi uyarınca takvim yılının üçer aylık dönemleri itibariyle, üçer aylık dönemi takip eden ayın sonuna kadar Gelir İdaresi Başkanlığına bildirmek zorunda olacaklar.

Beyan ve Ödeme Yapılmazsa Müeyyide Ne Olacak?

Tebliğ taslağında, yabancı elektronik hizmet sağlayıcılarının yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, Vergi Usul Kanunu’nun beyanname vermeyenlere ilişkin cezai hükümlerin uygulanacağı belirtilmiştir.

Tebiiğ Taslağında Dikkat Çeken Noktalar

  • Elektronik ortamda uluslararası mal teslimi ve hizmet ifasından doğan KDV’nin varış ülkesinde vergilendirilebileceği OECD BEPS 1 No.lu Eylem Planı’nda belirtilmiştir. Dolaysıyla GİB’in söz konusu hizmetler için yaptığı vergilendirme planı OECD’nin de bakış açısıyla paralellik arz etmektedir.  Türkiye ile doğrudan hukuki bir bağı olmayan yabancı kişi ve şirketler için VUK’un cezai hükümlerinin nasıl uygulanacağına ilişkin açıklamalara ise hali hazırdaki tebliğ taslağında yer verilmemiştir.
  • Elektronik hizmetin kim tarafından verildiğinin, tevsik edici belgeler ile belli edilmediği sürece, verginin beyan ve ödemesinden telekomünikasyon ağı veya portalı sorumlu tutulmuştur. Öte yandan, müşteriden bedel talep etme, söz konusu hizmete ilişkin genel şartları belirleme yetkisi veya hizmeti ifa etme yükümlülüğü bulunanlar, elektronik hizmet sunucusu olarak kabul edileceği belirtilmiştir.

 

Anahtar Kelimeler: elektronik hizmetlerde KDV , dijital hizmetlerde KDV , e-ticaret vergi, dijital ekonominin vergilendirilmesi , yabancı elektronik hizmetlerde KDV

Fotoğraf: mca.org.uk

(Visited 324 times, 1 visits today)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yorumu onaylamak için işlemi yanıtlayınız * Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.