Kategoriler
Diğer Konular

Özelge Nedir, Ne İşe Yarar?

Özelge diğer adıyla mukteza vergi mükellefleri açısından ne anlam ifade eder? Sağladığı avantajlar var mıdır ve hangi durumlarda geçerlidir?

Özelge diğer adıyla mukteza vergi mükellefleri açısından ne anlam ifade eder? Sağladığı avantajlar var mıdır ve hangi durumlarda geçerlidir?

Özelge Nedir?

Özelge, vergi mükelleflerinin vergi yasalarının uygulanmasında tereddüt yaşadığı konularda Vergi Usul Kanunu’nun 413. maddesi uyarınca İdare’den izahat talep etmesi sonucu yine idarenin bildirdiği görüş metinleridir.

Özelgenin Sağladığı Avantajlar?

Vergi mükelleflerinin özelgeye uygun işlem yapması hâlinde, bu fiiller dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, vergi cezası kesilmez ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmaz. Ancak inceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde konuya ilişkin olarak mükellef tarafından yanlış bilgi verilmiş ise özelge geçersiz olacaktır.

mukteza nedir

Her ne kadar özelgeler görüşü talep eden mükellefin durumu esas alınarak ona özel verilse de vergi incelemelerinde benzer haller olması kaydıyla başka bir mükellef için de dikkate alınabilmektedir. Şöyle ki; VUK’un İncelemede Uyulacak Esaslar başlıklı 140. maddesinde vergi inceleme elemanı tarafından tanzim edilen inceleme raporlarını değerlendiren rapor okuma komisyonlarının, söz konusu inceleme raporlarını vergi kanunları ile bunlara ilişkin kararname, tüzük, yönetmelik, genel tebliğ, sirkülerin yanında ve özelgelere de uygunluğu yönünden değerlendirileceği belirtilmiştir. Bahsi geçen yasa hükmünden hareketle dolaylı olarak, inceleme elemanının yapmış olduğu vergi incelemelerinde özelgeleri de dikkate alması gerekliliği ortaya çıkmaktadır.

Hangi Durumlar İçin Özelge Talep Edilemez

Mükelleflerin aşağıdaki başvuruları özelge kapsamında değerlendirilmemektedir;

a) Başkalarının vergi durumları hakkında bilgi ve izahat talepleri

b) Yargıya intikâl etmiş olaylara ilişkin izahat talepleri.

c) Hakkında vergi incelemesi yapılmakta olan mükelleflerce veya vergi sorumlularınca incelemeye konu olan işlemlerle ilgili izahat talepleri.

ç) Somut bir olaya dayanmayan, teorik hususlara ilişkin bilgi ve izahat talepleri.

d) Mücbir sebep hâli ilanı, vergi borçlarının terkini, belge düzenine ilişkin yetkilerin kullanılması gibi kanunlarla uygulamanın tespitine dair Maliye Bakanlığına yetki verilen konulara ilişkin talepler.

e) Mükelleflerin ve vergi sorumlularının vergi uygulamaları ile ilgili işlemlerinin gerçekleşmesinden sonra yaptıkları başvuruları ile Kanunun 122 nci maddesine göre vergi hataları ile ilgili yapılan düzeltme talepleri ve 124 üncü maddesine göre Maliye Bakanlığınca incelenecek olan şikâyet yoluyla müracaatlar.

f) Sözlü veya yazılı olarak veya internet aracılığıyla, 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu uyarınca yapılan talepler.

Özelge talep edebilecekler

mukteza nedir

Özelge talepleri, mükellefler ile vergi sorumluları, bunların mirasçıları, yetki belgesine sahip kanuni temsilcileri veya vekillerince yapılır.
Odalar ve birlikler gibi mesleki kuruluşlar, kendi mükellefiyetleri ile ilgili olanlar hariç olmak üzere, üyelerine ilan etmek amacıyla özelge talebinde bulunamazlar. Ancak, bu kuruluşlar Başkanlıktan, vergilendirme ile ilgili konulardaözelge niteliğinde olmayan görüş talep edebilirler.

Özelge Başvurusu Nereye Yapılır?

Özelgeler vergi dairesi başkanlıkları tarafından verilmektedir ancak mükellefin vergi dairesinin bulunduğu ilde vergi dairesi başkanlığı bulunmuyor ise ilde bulunan defterdarlık özelge talebinin muhatabıdır. Gelir İdaresi Başkanlığı özelgelerin internet ortamında belirli bir formatta talep edilebilmesi için özelge sistemini kullanmaktadır.

 

Anahtar Kelimeler: Özelge nedir , Mukteza nedir

Görseller: freedomtaxaccounting.com, topics.amcham.com, mindpluckd.com

(Visited 596 times, 1 visits today)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yorumu onaylamak için işlemi yanıtlayınız * Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.