Kategoriler
Mali Haber

Genç Girişimcilere Vergi İstisnası Yasalaştı..

Genç girişimcilere 3 vergilendirme dönemi için vergi istisnası getirecek, Gelir Vergisi Kanunu’nun Mükerrer 20. Maddesinde değişiklik yapılmasını sağlayan 6663 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 10/02/2016 tarihinde Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanun değişikliğine göre genç girişimcilerin kazançlarının 75.000-TL’ye kadar olan kısmı, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca gelir vergisinden müstesna (istisna) olabilecek.

İstisnadan kimler yararlanabilecek?

Ticari, zirai veya mesleki faaliyet yürütenler,

Bu mükellefiyet türleri bakımından adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunanlar,

 Mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla yirmi dokuz yaşını doldurmamış olanlar,

 Tam mükellef gerçek kişi olanlar.

genç girişimci muafiyet

İstisnadan yararlanmanın şartları nelerdir?

1.İşe başlamanın kanuni süresi içinde bildirilmiş olması,

Vergi Usul Kanunu’nun 168. Maddesine göre gerçek kişilerde işe başlama bildirimleri, işe başlama tarihinden itibaren on gün içinde yapılır. Ancak aynı kanunun 154. Maddesi ticari kazanç elde edenler bakımından belli bir yerde bilfiil ticari faaliyet ile iştigal etmeyi işyeri açmış olunduğu şeklinde kabul eder. Dolayısıyla işyeri açmış olunduğu için işe başlanmıştır. Yine, kazanç basit usul hududuna giriyor ise işle bilfiil uğraşmaya başlamak da işe başlandığının belirtisi sayılmıştır.

Serbest meslek kazancı elde edenler açısından ise, muayenehane, yazıhane, atelye gibi özel iş yerleri açmak, çalışılan yere tabela, levha gibi mesleki faaliyette bulunulduğunu ifade eden alametleri asmak, her ne şekilde olursa olsun devamlı olarak mesleki faaliyette bulunduğunu gösteren ilanlar yapmak, serbest olarak mesleki faaliyette bulunmak üzere mesleki teşekküllere kaydolmak VUK’un 155. Maddesi hükmünce işe başlama belirtisi olarak kabul edilmiştir.

Ticari kazanç ve serbest meslek kazancı elde edenlerin yukarıda sayılan belirtileri taşımaları halinde işe başlamış olarak kabul edileceği ve işe başlama bildiriminin kanuni süresi bakımından bu şekilde değerlendirileceği göz önüne alınmalıdır.

2.Kendi işinde bilfiil çalışılması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi (Çırak, kalfa veya yardımcı işçi çalıştırmak ya da seyahat, hastalık, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük gibi zaruri ayrılmalar dolayısıyla geçici olarak işinde bilfiil çalışmamak bu şartı bozmaz.),

3.Faaliyetin adi ortaklık veya şahıs şirketi bünyesinde yapılması halinde tüm ortakların işe başlama tarihi itibarıyla bu maddedeki şartları taşıması,

4.Ölüm nedeniyle faaliyetin eş ve çocuklar tarafından devralınması hali hariç olmak üzere, faaliyeti durdurulan veya faaliyetine devam eden bir işletmenin ya da mesleki faaliyetin eş veya üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan veya kayın hısımlarından devralınmamış olması,

5.Mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olunmaması.

İstisna kapsamındaki faaliyetlerden kazanç elde edilmemesi veya istisna haddinin altında kazanç elde edilmesi hallerinde dahi yıllık beyanname verilecektir. Ayrıca elde edilen kazanç istisna olsa dahi Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. Maddesi uyarınca kazanç sahiplerinden gelir vergisi stopajı yapılacaktır.

(Visited 144 times, 1 visits today)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yorumu onaylamak için işlemi yanıtlayınız * Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.