Kategoriler
Dijital Ekonomide Vergi

E-Ticarete Aracılık Hizmetinde Fatura Düzenleme Süresi

E-ticarete aracılık hizmetinde fatura düzenleme süresi bakımından dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? VUK’un “fatura nizamı” başlıklı 231. Maddesi’ndeki 7 günlük fatura düzenleme müddetinin, e-ticarete aracılık hizmetinde ki uygulanılabilirliği yazımızın tartışma konusudur.

E-Ticarete Aracılık Hizmeti

Kanun koyucu elektronik ortamda aracılık hizmeti verenleri, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 2. Maddesinde “başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek ve tüzel kişiler” olarak tanımlamıştır.

E-ticarete aracılık hizmetinde fatura düzenleme süresi

Aracılar, ürün veya hizmet satanlara sanal bir pazar sunarak, onların hedef müşterilerine ulaşmasını sağlayarak, yapılan satışlar üzerinden komisyon almak suretiyle kazanç elde etmektedir. Satışın gerçekleşmesi ile aracı, hizmet ifasını gerçekleştirmiş olur.  Ancak aracıların, tedarikçilerle belirli bir müddet için sözleşme yapıyor olması, hizmet ifası nedeniyle düzenlenecek faturanın vergi mevzuatında fatura için belirtilen süreden ayrı, tarafların uzlaşmış oldukları periyodlarda düzenlemeye yöneltebilmektedir. Örneğin aracı, 1 aylık müddette sadece bir tedarikçiye ait yüzlerce satış gerçekleşebilmektedir. Dolayısıyla kanuni süre göz önüne alındığında her satış için hizmet faturası düzenlemek ciddi bir iş yüküne dönüşebilecektir.

E-Ticarete Aracılık Hizmetinde Fatura Nizamı

Vergi Usul Kanunu’nun “fatura nizamı” başlıklı 231. Maddesinde, faturanın malın teslimi veya hizmetin ifasından yani vergiyi doğuran olayın gerçekleşmesinden itibaren en geç 7 gün içinde düzenlenmesi gerektiği bildirilmiştir. Aksi durumda hiç fatura düzenlenmediği kabul edilecektir. Fatura düzenleme müddeti açısından aracılık hizmet ifasının, satışına aracılık yapılan her ürün veya hizmet bazında dikkate alınacağı bilinmelidir. Her ne kadar aracı ve tedarikçi aralarında belirli şartlara ve müddete bağlı bir sözleşme yapmış olsalar da, sözleşme tarafların bir birlerine karşı yükümlülüklerinden ibarettir. Belirli periyodlarda ödenmek üzere anlaşılmış belirli bir bedel söz konusu değildir. Tedarikçiden alınacak komisyon ücreti satış başına kararlaştırılmaktadır. İşte bu nedenledir ki gerçekleşen her satış işlemi ayrı bir aracılık hizmeti olarak değerlendirilecek ve her satış işlemi kendi fatura düzenleme süresini başlatacaktır.

Fatura Düzenleme Süresi

Sürenin başladığı gün hesabında ise teslimin gerçekleştiği gün hesaba katılmayacaktır. Nitekim VUK’un 18. Maddesinde, süre gün olarak belli edilmişse başladığı gün hesaba katılmaz denilmiştir. Dolayısıyla 7 günlük süre satışın yapıldığı günü takip eden günden itibaren başlayacaktır.

E-ticarete aracılık hizmetinde fatura düzenleme süresi

Önceki bölümde de değinildiği üzere e-ticaret yapanlar açısından düşünüldüğünde, satış başına fatura düzenlenmesi, aracıların iş gücünün bir kısmının sürekli olarak bu konu ile alakadar olmasını zorunlu bırakacaktır. Elbette bu durum elektronik ticaretin cazibesini de törpüler niteliktedir. Zira elektronik ticaret iş gücünün ve sabit maliyetlerin minimuma çekilmesi üzerinde temellenen bir ticaret yöntemidir.

Her ne kadar bahsi geçen ticaretin işleyişi böyle olsa da mevcut mevzuat hükümleri uyarınca aracılık hizmeti faturalarının satışın gerçekleşmesinden itibaren 7 gün içinde düzenlenmesi şarttır. Aksi durumda VUK’un 231. Maddesi gereği süresinden sonra düzenlenen faturalar yok hükmünde olacaktır. Bu durumda yine aynı Kanun’un 353/1. Maddesi gereği düzenlenmesi gereken fatura başına 2017 yılı için 210-TL’den az olmamak üzere her teslim tutarının %10’u nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilebileceğinin göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

Ancak her satış gerçekleştiğinde hizmet faturası kesmek yerine 7 gün içinde gerçekleşmiş her satışın ayrıntısını içerek şekilde toplu hizmet faturasının da kesilmesi mümkündür. Toplu faturalarda dikkat edilmesi gereken husus, fatura bakiyesini oluşturan tutarların satış adedi bazında ayrıntısına yer verilmesidir. Çünkü bir vergi incelemesi esnasında aracının sanal pos dökümlerinin, tedarikçi için kesilmiş hizmet faturaları ile karşılaştırılması olasıdır. Böyle bir durumda fatura içeriklerinin inceleme elemanı tarafından tereddüte yer bırakmayacak şekilde tetkik edilebilmesi de, aracı kuruluşların inceleme esnasında izahat vermesi de kolaylaştıracaktır.

Mevzuat Çözüm Önerisi

Fatura düzenleme süresinin hizmetin ifasından itibaren 7 günlük azami süre içerisinde düzenlenmesi hususunda istisnai bir durum mevcuttur. Söz konusu istisnai durum inşaat yüklenim işlerin için geçerlidir. Şöyle ki; KDV Genel Uygulama Tebliğinin “I/Ç-1. Vergiyi Doğuran Olayın Meydana Gelmesi” başlıklı bölümünde; hakedişli işlemlerde, verilen hizmet sebebiyle elde edilen hakediş bedeli için hakedişin tahakkuk ettiğini belgeleyen kabul tutanağının düzenlendiği, bir diğer ifade ile hakediş raporunun onaylandığı tarihte vergiyi doğuran olay gerçekleşeceği ifade edilmiştir. Dolaysıyla hizmet teslimi daha önce gerçekleşmiş olmasına rağmen, hakediş ihale makamınca onaylanmasından itibaren 7 günlük fatura düzenleme süresi başlamaktadır.

Yüklenim işlerinde sözleşme süresince belirlenen her periyotta ayrı bir hizmet tutarının ortaya çıkması ve periyotlar içinde esasında sürekli hizmet teslimi yapılıyor olması, bu şekilde bir yasal düzenlemeyi gerekli kılmıştır. Aynı şekilde e-ticarete aracılık hizmetinin de karşılıklı sözleşme ile bağlı olarak, belirli bir müddette yapılması nedeniyle yüklenim işleriyle benzer özellikte olduğu düşünülmektedir.

Bahsettiğimiz tebliğ hükümlerinin, ülkemizde e-ticaret alanında oldukça yaygın hale gelen aracılı e-ticaret için uyarlanması, bu alanda faaliyet gösteren mükelleflerin vergiye uyumu açısından  da faydalı olacaktır. Bununla birlikte büyüme eğilimindeki e-ticaret sektörünün yasal reformlarla sürekli olarak takip edilmesinin, yine bu sektöre büyüme yönünde katkı yapacağı bilinmelidir.

Anahtar Kelimeler: e-ticarete aracılık hizmetinde faturae-ticaret vergi , dijital ekomomi vergi , e-ticaret aracılığı fatura

Fotoğraflar: dropshipaccess.com, cloudfront.net, cloudninerealtime.com

 

(Visited 347 times, 1 visits today)

“E-Ticarete Aracılık Hizmetinde Fatura Düzenleme Süresi” için 2 yanıt

Merhaba,
Bu yazınız ilgili de bir sorum olacak. Türkiyede bulunan bir alıcı, yine Türkiye’de bulunan bir kişiden yurtdışından ürün getirmesini isterse, bunu hakediş bedeli olarak faturalandırmamız mümkün müdür? Yurtdışındaki tedarikçi ile bir anlaşma olması şart mıdır?
Örneğin, satıcı yurtdışındaki ürünleri Türkiye’de listeliyor. Yurtdışındaki ürünleri sürekli takip etmek istemeyen, yabancı dil problemi yaşayan ya da neyi nereden alıcağını bilmeyen alıcılar da o kişiden “benim için al” hizmeti talep ediyorlar. Böyle bir hizmet, aracılık servisinden kazanç sağlandığında ne şekilde faturalandırılabilir? Yurtdışındaki tedarikçilerle anlaşma yapılması gerekir mi? Kendi komisyonumuzu kendimiz üzerine ekleyemez miyiz?
Teşekkürler

Merhaba yapmış olduğunuz faaliyeti değerlendirmek için konuyu tüm yönleriyle irdelemek gerekir. Çünkü satın alımı talep edenin önceden ürün bedelini ödeyip ödemeyeceği, size mi yoksa karşı tarafa mı ödeyeceği veya ürünü öncelikle kendi stoğunuza alıp almayacağınız gibi iş modelinizin ayrıntılarını bilmeden doğru bir yorum yapmak mümkün görünmüyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yorumu onaylamak için işlemi yanıtlayınız * Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.