Kategoriler
Mali Haber

E-Fatura ve E-Arşiv; 25 Soru-Cevap

E-fatura nedir ve e-arşiv nedir? E-fatura ve E-arşiv arasındaki fark nedir? Kimler E-fatura kullanmak zorundadır? E-fatura ve E-arşiv hakkında soru ve cevaplar.

1. Kimler e-fatura kullanmak zorundadır?

a) 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 25 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar.

b) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 10 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar,

2. Kamu kurum ve kuruluşları için e-fatura kullanma zorunluluğu var mıdır?

421 Seri No.lu Genel Tebliğ kapsamında zorunluluk getirilen mükelleflerden mal alan 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar ile iktisadi kamu kuruluşlarının elektronik fatura uygulamasından yararlanma ve elektronik defter tutma zorunluluğu bulunmamaktadır.

3. Kimlere e-fatura düzenlenebilecektir?

Elektronik fatura uygulamasına kayıtlı mükelleflerin birbirlerine sattıkları mallar ve ifa ettikleri hizmetler için düzenledikleri faturaları 1/4/2014 tarihinden itibaren elektronik fatura olarak göndermeleri ve almaları zorunludur.
Elektronik fatura uygulamasına kayıtlı olan mükellefler kayıtlı olmayan mükelleflere yaptıkları mal teslimi ve hizmet ifası için genel hükümler çerçevesinde kağıt fatura düzenlemeye devam edeceklerdir.

e-fatura nedir

4. E-Arşiv uygulamasına geçen mükelleflerin e-fatura uygulamasını kullanması gerekir mi?

Mükelleflerin e-arşiv uygulamasını kullanabilmeleri için 397 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen e-Fatura uygulamasına kayıtlı olmaları gerekmektedir. E-Arşiv faturasında e-Fatura Uygulaması’na kayıtlı mükellefler için oluşturulan faturalar dışındaki tüm faturalar, e-Arşiv faturası olarak isimlendirilmektedir.

5. E-Fatura ve E-Arşiv uygulaması arasındaki fark nedir?

E-fatura uygulamasında yalnızca sisteme dahil olanlar arasında e-fatura alınıp gönderilebiliyorken, e-arşiv ile e-fatura sistemine kayıtlı olmayan mükellefler ve hatta mükellefiyeti olmayanlara da e-fatura düzenlenebilmektedir.

6. İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapanların e-arşiv uygulaması kullanması zorunlu mudur?

İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2015 ve müteakip hesap dönemlerinde brüt satış hasılatları 5 Milyon TL ve üzerinde olan mükelleflere e-Arşiv uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir.

7. E-Fatura uygulamasına kayıtlı olmayan mükellefler faturayı kağıt ortamında talep edebilir mi?

E-Fatura Uygulamasına kayıtlı olmayan mükelleflere e-arşiv Uygulaması kapsamında düzenlenen faturanın kâğıt ortamında teslim edilmesi esastır. Ancak e-arşiv Uygulaması kapsamında düzenlenen faturalar, alıcısının talebi doğrultusunda ve www.efatura.gov.tr internet adresinde yayımlanan e-fatura format ve standardının kullanılması ve de söz konusu faturanın basılabilir görüntüsünün eklenmesi koşuluyla e-fatura uygulamasına kayıtlı olmayan mükelleflere elektronik ortamda da iletilebilecektir.

8. Vergi mükellefiyeti olmayanlara e-fatura düzenlenebilir mi?

E-arşiv uygulaması ile potansiyel mükelleflere de e-fatura düzenlenebilir, ancak faturanın kağıt ortamında teslim etmesi esastır. Eğer alıcı talep ederse fatura elektronik olarak da gönderilebilir.

9. Tüzel kişi olmayan kurum, kuruluş ve işletmeler e-fatura gönderebilir mi / alabilir mi?

Tüzel kişi mükellef olmayan ve e-fatura göndermek ve/veya almak isteyen kurum, kuruluş ve işletmelerin uygulama karşısındaki durumu ve uygulamadan yararlanma prosedürleri, yapacakları başvuru üzerine Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenecektir.

10. Belirlenen standart ve formata uygun düzenlenmeyen, düzenlense bile e-fatura aracılığı ile gönderilmeyen veya alınmayan e-faturanın geçerliliği var mıdır?

VUK 397 Seri No.lu Genel Tebliğinde belirlenen usul ve esaslar ile söz konusu format ve standartlara uygun olarak düzenlenmeyen, düzenlense dahi e-fatura Uygulaması aracılığı ile gönderilmeyen veya alınmayan herhangi bir elektronik belge, Vergi Usul Kanunu kapsamında düzenlenmiş fatura hükmünde değildir. Mükellefler e-Fatura düzenlerken, bu Tebliğde belirtilmeyen hususlarda süreler başta olmak üzere Vergi Usul Kanunu ve ilgili diğer kanun ve düzenlemelerde yer alan usul ve esaslara uymak zorundadır.

11. E-Fatura kaç nüsha halinde olmalıdır?

Elektronik ortamda oluşturulan faturanın, alıcısına kâğıt olarak gönderilen veya elektronik ortamda iletilen şekli belgenin aslı, düzenleyen tarafından muhafaza edilen elektronik hali ise ikinci nüsha hükmündedir.

12. E-fatura düzenlenmesi halinde sevk irsaliyesinin düzenlenmesi gerekir mi?

E-Arşiv Uygulamasından yararlanan mükellefler irsaliyeli fatura düzenleyemezler. Alıcısına malın yanında kâğıt olarak verilen fatura, irsaliyeli fatura yerine kullanılabilir.

13. E-Arşiv uygulamasını kullananlar elektronik ortamda oluşturduğu faturaları kağıt olarak teslim etmeleri halinde, fatura basım işini kim yapabilecektir?

Elektronik ortamda oluşturulan faturanın kâğıt ortamında teslimi halinde baskı işlemi mükellefin kendisi tarafından yapılabilir.

14. E-Fatura uygulaması mükellefin kendi bilgi işlem sistemi bünyesinde kullanılabilir mi?

Bilgi işlem sistemleri yeterli olan kullanıcıların, gerekli entegrasyonu sağlamaları koşulu ile e-fatura Uygulamasını doğrudan kendilerine ait bilgi işlem sistemleri aracılığı ile kullanmaları mümkündür.

15. Kendi bünyesinde e-fatura uygulamasını kullanmak isteyen mükellefler nasıl başvuru yapmalıdır?

Uygulamaya entegre olmak isteyenler, bilgi işlem sistemlerinde gerekli ön hazırlıkları tamamladıktan sonra, sistemlerini ve fatura ile ilgili süreçlerini açıklayan dokümanlarla birlikte www.efatura.gov.tr internet adresinde yer alan başvuru kılavuzuna uygun olarak GİB’e başvuruda bulunacaklardır.
Başvurusu uygun bulunanlara entegrasyon işlemlerine başlayabilecekleri bir yazı ile bildirilecektir. Entegrasyon çalışmaları, başlama yazısı tarihinden itibaren en geç bir yıl içerisinde tamamlanmak zorundadır.

16. E-Fatura uygulaması için yurt dışındaki bir servis sağlayıcıdan bilgi işlem hizmeti alınabilir mi?

Elektronik fatura gönderip alma işleminde kullanılan bilgi işlem sistemi yazılım ve donanım alt yapısının Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ve Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarının geçerli olduğu yerlerde bulunması zorunludur.

17. Bilgi işlem merkezi yurt dışından yönetilen mükelleflerin sisteme entegre olması mümkün müdür?

Bilgi işlem sistemi yurt dışından yönetilen mükelleflerin elektronik fatura uygulamasından entegrasyon yöntemiyle yararlanma konusundaki durumları yapacakları başvuru üzerine GİB’ce değerlendirilerek elektronik fatura gönderip almalarına izin verilebilecektir.

18. Mükellefin özel entegrasyon sistemlerinden faydalanması halinde muhafaza ve ibraz yükümlülüğü var mıdır?

Mükellefin, elektronik fatura gönderip alma işlemini özel entegrasyon izni alan mükelleflere ait bilgi işlem sistemi vasıtasıyla gerçekleştirmesi, muhafaza ve ibraz ödevlerini ortadan kaldırmaz. Mükellefler, gerek düzenledikleri gerekse adlarına düzenlenen faturaları, VUK’da ki yasal süreler dahilinde muhafaza ve istendiğinde ibraz etmekle yükümlüdürler.

19. E-Faturanın kağıt ortamında ibraz edilmesi mümkün müdür?

E-faturanın veri bütünlüğünün sağlanması ile kaynağının inkar edilemezliği Mali Mühürle ve nitelikli elektronik sertifika ile garanti altına alınmaktadır. Elektronik imzanın ve Mali Mührün doğruluk ve geçerlilik kontrolünün ancak elektronik ortamda yapılabilmesi nedeniyle e-Faturanın kâğıda basılarak saklanması söz konusu değildir. Bu nedenle mükellefler, düzenledikleri ve aldıkları e-Faturaları, üzerindeki Mali Mühür veya elektronik imzayı da içerecek şekilde kanuni süreler dâhilinde kendi bünyelerindeki elektronik, manyetik veya optik ortamlarda muhafaza ve istendiğinde elektronik, manyetik veya optik araçlar vasıtasıyla ibraz edeceklerdir.

20. Mali mühür nasıl kullanılmalıdır?

Uygulamayı kendi sistemi üzerinden kullanan tüzel kişiler elektronik ortamda oluşturdukları faturalarını kendi mali mühürleri ile gerçek kişiler ise kendi mali mühürleri ya da NES ile onaylarlar. Uygulamanın özel entegratör vasıtasıyla kullanılması durumunda belgeler mükelleflerin kendi mali mühür ya da NES’i ile veya mükellefin istemesi halinde özel entegratörün mali mührü ile onaylanır.

21. Tüzel kişilerin ve diğer kurumların unvanın değişmesi halinde mali mührün geçerliliği ne olacaktır?

Tüzel kişilerin ve diğer kurumların herhangi bir nedenle unvanlarının değişmesi halinde, eski unvanı barındıran sertifikaları geçerliliğini kaybedeceğinden, unvan değişikliğini izleyen 15 gün içerisinde yeni unvanına uygun sertifika başvurusu yapması gerekmektedir.

22. E-Fatura uygulamasına geçenler kağıt fatura bulunduracak mıdır?

E-fatura düzenleme yetkisi bulunan mükelleflerin gerek kendi sistemlerinde gerekse e-Fatura Uygulamasında meydana gelebilecek arıza ve kesinti durumlarında fatura düzenleyebilmek için yeteri kadar basılı kağıt fatura bulundurmaları zorunludur.

23. Kendi bünyesindeki bilgi işlem sistemi için entegrasyon izni almış olan mükelleflerde sistem kesintisi olması halinde uygulama nasıl olacaktır?

Bilgi işlem sistemlerinin entegrasyonu yöntemiyle elektronik fatura uygulamasından yararlanan mükellefler, sistemlerini kesintisiz 7 gün 24 saat fatura ve ilgili mesajları alabilir ve gönderebilir halde açık tutmak zorundadırlar. Mücbir sebepler dışında bu zorunluluğa uymayan mükelleflerin entegrasyon izinleri iptal edilecektir.

24. Kendi bünyesindeki sistemi kullanan mükelleflerin sistem bakım, onarım çalışmalarını bildirmesine gerek var mıdır?

Bilgi işlem sistemlerinin entegrasyonu yöntemiyle elektronik fatura uygulamasından yararlanan mükellefler, sistemleri üzerinde yapacakları bakım, onarım, gözden geçirme vb. işlemler nedeniyle sistemlerine erişim kesintiye uğrayacak ise bu kesintiden önceki üç işgünü içerisinde hangi tarihte ve ne kadar süreyle sistemlerinin kesintiye uğrayacağını Gelir İdaresi Başkanlığı’na bildirmekle yükümlüdürler. Kesinti süresi hiçbir surette iki günü aşamayacaktır.

25. E-Faturaya kayıtlı olan kullanıcılar nereden öğrenilebilecektir?

E-faturaya kayıtlı olan kullanıcıları www.efatura.gov.tr adresinden sorgulamak mümkündür.

(Visited 1.041 times, 1 visits today)

“E-Fatura ve E-Arşiv; 25 Soru-Cevap” için 2 yanıt

İlginiz ve geri bildiriminiz için teşekkür ederim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yorumu onaylamak için işlemi yanıtlayınız * Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.