Kategoriler
Mali Haber

Konut ve İşyeri Tesliminde KDV İstisnası

Konut ve işyeri tesliminde KDV istisnası 12 Seri No.lu KDV Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile 05/05/2017 tarihinde yayımlanmıştır. Yapılan değişiklikle beraber hem yeni konutların satışlarının canlandırılması hem de döviz girdisi sağlayarak, kurlardaki yükselişle beraber özel sektörün döviz borcunun yaratabileceği kur baskısını hafifletmek amaçlanmıştır. Söz konusu KDV istisnası genel hatları ile soru cevap şeklinde açıklanmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Konut ve işyeri tesliminde KDV istisnası , Yabancılara Gayrimenkul KDV İstisnası

İstisna hangi gayrimenkuller için geçerlidir?

Gayrimenkul KDV istisnasından yararlanmak için mülkün, konut veya işyeri olarak inşa edilmiş olması ve 01/04/2017 tarihinden itibaren uygulanmak üzere ilk kez teslim ediliyor olması gerekmektedir.

İlk teslimden kasıt nedir?

İlk teslimden kasıt konut veya işyerinin, inşaatı yapan kişiden doğrudan başka aracı olmadan alıcısına teslim edilmesi olarak tanımlanmıştır. İlgili tebliğde ilk teslim için aşağıdaki örnekler verilmiştir.

Örnek 1: (A) Yapı A.Ş. inşa ettiği toplam 10 adet bağımsız bölümden oluşan binayı toplu olarak (B) Emlak A.Ş.’ye satmıştır. (B) Emlak A.Ş.’de satın aldığı bu konut ve iş yerlerinin bir kısmını Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişilere satmıştır. Bu durumda (B) Emlak A.Ş. tarafından yapılan bu teslimler ilk teslim olmadığından istisna kapsamında değerlendirilmez.

3065 sayılı Kanunun (2/5) inci maddesine göre trampa, iki ayrı teslim hükmündedir. Bu hükme göre, arsa karşılığı inşaat işinde iki ayrı teslim söz konusudur. Bunlardan birincisi, arsa sahibi tarafından müteahhide arsa teslimi; ikincisi ise müteahhit tarafından arsaya karşılık olarak arsa sahibine verilen konut veya işyeri teslimidir. Buna göre arsaya karşılık olarak arsa sahibine verilen konut veya işyerinin arsa sahibi tarafından teslimi ilk teslim kapsamında değerlendirilmez.

Örnek 2: (B) Konut A.Ş. kat karşılığı inşaat sözleşmesi kapsamında (C) Emlak Ltd. Şti.’den aldığı arsa üzerinde inşa ettiği konutlardan bir kısmını sözleşme gereği (C) Emlak Ltd. Şti.’ye devretmiştir. (C) Emlak Ltd. Şti.’de bu konutları istisna kapsamında bulunan alıcıya satmıştır. Söz konusu satış işlemi, istisnanın diğer şartları sağlanmış olsa dahi ilk teslim kapsamında değerlendirilmeyeceğinden yapılan satış işleminde istisna uygulanmaz.

Konut ve işyeri tesliminde KDV istisnası

Henüz tamamlanmamış olan konut veya işyerlerinin tesliminde KDV istisnası mümkün müdür?

KDV istisnasından faydalanmak için konut veya işyerinin kullanıma hazır ve yapı ruhsatının alınmış olması gerekmektedir.

İstisnadan hangi alıcılar yararlanabilecektir?

İstisna;

– Çalışma veya oturma izni alarak altı aydan daha fazla yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına (resmi daire ve müesseselere veya merkezi Türkiye’de bulunan teşekkül ve teşebbüslere bağlı olup adı geçen daire, müessese, teşekkül ve teşebbüslerin işleri dolayısıyla yabancı memleketlerde oturan Türk vatandaşları hariç),

– Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişilere,

– Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de olmayan ve bir iş yeri ya da daimi temsilci vasıtasıyla Türkiye’de kazanç elde etmeyen kurumlara

yapılan konut veya iş yeri teslimlerinde uygulanacaktır.

Yabancılara Gayrimenkul KDV İstisnası

Yurt dışında oturma izni olan Türk vatandaşlarının istisnadan faydalanmasının şartları nelerdir?

Bu istisnadan faydalanacak Türk vatandaşının,

– İstisna kapsamında teslimin yapılacağı tarih itibariyle geçerli olan yurt dışında çalışma veya oturma iznine sahip olması,

– Çalışma veya oturma iznini, istisna kapsamında teslimin yapılacağı tarihten en az altı ay önce almış olması,

– Çalışma veya oturma izninin alındığı tarih ile istisna kapsamında teslimin yapılacağı tarih arasında en az altı ay yurt dışında bulunması

şartlarını birlikte sağlaması gerekmektedir.

İstisna kapsamında konut veya iş yeri tesliminde bulunacak satıcı mükellefler; istisna kapsamında olduğunun tevsikine ilişkin olarak alıcı Türk vatandaşının,

– Yukarıda yer verilen şartları sağlayan ikamet ettiği ülke resmi makamlarından alınmış ikamet tezkeresi veya bu mahiyette bir belge veya ilgili ülke resmi makamlarından alınmış çalışma izninin bulunduğunu,

– Çalışma veya oturma izninin alındığı tarihten itibaren en az altı ay yurt dışında bulunduğunu,

– Gelir Vergisi Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının 2 numaralı bendi kapsamında olmadığını

gösteren ilgili ülkede bulunan Türk elçilik veya konsoloslukları tarafından verilen belgeyi konut veya iş yeri tesliminden önce alıcıdan almalıdır.

Konut veya işyeri teslim bedeli ödemesinin hangi para birimi ile yapılacağı konusunda kısıtlama var mı?

İstisnadan faydalanmak için bedelin döviz olarak Türkiye’ye getirilmiş olması gerekmektedir.

Konut veya işyerinin bedeli olan dövizin ne zaman Türkiye’ye getirilmiş olduğu önemli midir?

Bedelin en az %50’sinin satışa ilişkin faturanın düzenlendiği tarihten önce, kalan kısmının da en geç bir yıl içerisinde alıcı tarafından döviz olarak Türkiye’ye getirilerek satıcıya ödenmesi gerekir.

Yabancılara Gayrimenkul KDV İstisnası

Satın alıma ilişkin dövizin Türkiye’ye getirilmesi nasıl olmalıdır?

Yurt dışında bulunan dövizin, Türkiye’deki bir bankaya transfer edilmek suretiyle getirilmesi esastır. Dövizin Türkiye’deki bankaya transfer edilmesi durumunda, yapılan transfer işlemi banka dekontu ile tevsik edilir. Ödemenin, yurt dışındaki bankalar tarafından verilen kredi kartları ile yapılması mümkün olup, bu kredi kartları ile yapılan ödemelere ilişkin dövizin Türkiye’ye getirildiğinin yurt içindeki ilgili banka tarafından verilecek bir dekont veya yazı ile tevsik edilmesi gerekir.

Konut veya işyeri bedelinin fiziki olarak yurt dışından getirilmesi mümkün müdür?

Yurt dışında bulunan dövizin Türkiye’ye alıcı tarafından fiziki olarak getirilmesi de mümkün olup, bu durumda dövizin Türkiye’ye getirilmiş olduğunun tevsikinde gümrük idaresinden alınan belgeler kullanılır.

Daha önceleri Türkiye’ye getirilmiş ve getirildiği banka veya gümrük idaresi yoluyla ispat edilen dövizler için de istisnadan faydalanılabilir mi?

6824 sayılı Kanunun Resmî Gazete’de yayımlandığı 8/3/2017 tarihinden önce getirilen dövizler, bu istisna kapsamında Türkiye’ye getirilen döviz olarak değerlendirilmez. Ancak, belirli konut veya iş yeri almak amacıyla bu tarihten önce getirilen ve satıcıya ödenen dövizler, diğer bir ifade ile belirtilen tarihten önce hali hazırda sözleşme yapılmış olunması halinde, tevsik edilmek şartıyla istisna kapsamında teslime konu edilen konut veya işyerlerine ilişkin Türkiye’ye getirilen döviz olarak kabul edilir.

İstisnadan yararlanmak için satış sözleşmesi yapılması yeterli midir?

Konut veya iş yeri tesliminde istisna uygulanabilmesi için, tapuda işlem tesis edilmiş olması gerekir. İstisna kapsamında satış yapanlar, konut veya iş yeri satışının 3065 sayılı Kanunun (13/i) maddesi kapsamında KDV’den istisna olarak yapıldığını tapu müdürlüklerine bildirirler.

İstisnadan faydalanılarak alınmış konut veya işyerinin en erken satılabileceği zamana ilişkin kısıtlama var mıdır?

İstisna kapsamında teslim alınan konut veya iş yerinin bir yıl içerisinde elden çıkarılması halinde zamanında tahsil edilmeyen vergi, 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil faizi oranında hesaplanan gecikme faiziyle birlikte tapu işleminden önce elden çıkaran tarafından taşınmazın bulunduğu yer vergi dairesine ödenmesi gerekir. Aksi takdirde tapu müdürlüklerinde mülkün devir işlemi gerçekleştirilmeyecektir.

 

Fotoğraflar: antalyahomes.com , philpropertyexpert.com, yellali.com, venturesonsite.com

(Visited 384 times, 1 visits today)

“Konut ve İşyeri Tesliminde KDV İstisnası” için 5 yanıt

iyi günler. Bir sorum olacaktı , şimdi ben yurt dışında yaşıyorum fakat Türkiye’de ortağı olduğum bir işyeri var ben bu istisnadan faydalanabilir miyim ? Şimdiden teşekkürler.

Türkiye’de bir iş yerine ortak olunması durumununun istisnadan yararlanmaya engel teşkil ettiğine dair olarak ilgili tebliğde bir hüküm bulunmamaktadır. Dolaysıyla Türkiye’deki bir iş yerinin hissedarı olan ve yurt dışında yaşayan gerçek kişilerinde istisnadan yararlanması gerekmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yorumu onaylamak için işlemi yanıtlayınız * Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.